Dựa trên ý niệm cơ bản nghiên cứu (research) và phát triển(development) chúng tôi đang phấn đấu để tích lũy công nghệ nền tảng và phát triển công nghệ khuôn mới

NGHIÊN CỨU

changdae
R&D
MISSION TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
  • Phát triển công nghệ nguồn thế hệ mới
  • Xây dựng nền móng phát triển
  • Tích lũy tài sản công nghệ & Đề cao sức cạnh tranh công ty
TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT
Với mục tiêu phát triển công nghệ hàng đầu, kết quả của việc xúc tiến nghiên cứu được thể hiên một cách cụ thể và theo định lượng, các nghiên cứu viên tự lựa chọn, phát triển mục tiêu có thể cống hiến niềm đam mê phát triển công nghệ của mình.

Dự án phát triển được chia làm 3 giai đoạn kế hoạch, thực hiện, kết quả và kết quả phát triển sẽ được Postmortem sau đó chia sẻ kết quả với tất cả nhân viên..

Công tác phát triển của trung tâm nghiên cứu được chia làm hai loại(thông thường/ Special) và khả năng giao tiếp của các tổ chức là quan trọng hơn kiến thức và năng lực cá nhân , luôn luôn xây dựng Human NetWork nhằm theo đuổi sự phát triển tiến bộ của trung tâm nhiên cứu.